REGULAMIN ZABAWY Gra Warta Świeczki (zwany dalej: „Regulaminem”)

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki Zabawy, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Zabawy w sposób określony w V pkt. Regulaminu.
2. Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z2016 r., poz. 471).
3. Organizatorem Zabawy na dedykowanej stronie Internetowej „Gra Warta Świeczki” (SurpriseCandle.pl), w serwisie społecznościowym Instagram SurpriseCandle (instagram.com/surprisecandle.pl) jest firma MagicFlame sp. cywilna z siedzibą w Lesznie, ul. G.Narutowicza 7, NIP 6972362892, 4.Zabawa jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w każdym miesiącu kalendarzowym począwszy od 1.11.2019 i trwa do 31.12.2020r. Przystąpienie do Zabawy w sposób określony w V pkt. Regulaminu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
5. Fundatorem nagród i podmiotem odpowiedzialnym za ich wydanie jest Organizator.
6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Zabawy jest Organizator.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Zabawy. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmiana bądź usunięcie. Szczegółowe zapisy dotyczące przetwarzania danych znajdują się w VIII pkt. Regulaminu.
8. Zabawa zostanie przeprowadzona w serwisie społecznościowym Instagram (instagram.com/surprisecandle.pl)
9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Zabawy, tj. udzielaniem informacji na temat Zabawy oraz rozpatrywaniem Reklamacji, sprawują pracownicy Organizatora.

II. Uczestnik Zabawy

1. Uczestnikiem Zabawy może być każda pełnoletnia osoba fizyczna która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że: a)zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Zabawy;
b)zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również Regulaminu serwisu społecznościowego Instagram; c)wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Zabawie; d)jest zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu społecznościowego Instagram; e)nie jest pracownikiem Organizatora, spółek powiązanych z Organizatorem, pracownikiem innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkiem najbliższej rodziny w/w osób. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.
f) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

III. Nagrody dla Uczestników

1. Przewidziana nagroda za wyróżnioną Fotografie to Świeca SurpriseCandle (świeca wybierana jest losowo).

IV. Miejsce i czas Zabawy

1.Zabawa odbywa się od dnia 01.11.2019 od godziny 00:00 do dnia 31.12.2020 do godziny 23:59 i jest organizowana każdego tygodnia kalendarzowego przez podany okres w serwisie internetowym Instagram(instagram.com/surprisecandle.pl) i na FB (facebook.com/surprisecandle1)
2.Zabawa rozpoczyna się każdego pierwszego dnia tygodnia kalendarzowego danego miesiąca i trwa do ostatniego dnia tygodnia kalendarzowego danego miesiąca.
3. Za pierwszy dzień tygodnia kalendarzowego danego miesiąca rozumie się dzień poniedziałek a ostatni dzień tygodnia kalendarzowego rozumie się dzień niedziela.

V. Zasady uczestnictwa w Zabawie

1. Zadaniem Uczestnika Zabawy Gra Warta Świeczki jest opublikowanie z naszym produktem zdjęcia ukazującego świeczkę SurpriseCandle w serwisie społecznościowym Instagram z hashtagiem #SurpriseCandle lub na naszej ściance FB SurpriseCandle.
2. Organizator dokona w danym tygodniu kalendarzowym subiektywnej oceny i wybierze 1 najciekawsze zdjęcie Uczestnika opublikowane w danym tygodniu kalendarzowym. Uczestnicy, których zdjęcia znajdą się na Instagramie (instagram.com/surprisecandle.pl) lub na FB (www.facebook.com/surprisecandle1/) w danym tygodniu kalendarzowym będą walczyli o Nagrodę główną jaką jest Świeca SurpriseCandle (pkt III. Regulaminu).
3. Zwycięzca Zabawy zostanie ogłoszony każdego wtorku danego miesiąca kalendarzowego na Instagramie
(instagram.com/surprisecandle.pl) i na FB (www.facebook.com/surprisecandle1/)

VI. Warunki uczestnictwa w Zabawie i odbiór nagród

1. Dostęp do Zabawy jest bezpłatny i wymaga rejestracji w serwisie społecznościowym Instagram.
2. Warunkiem uczestnictwa w Zabawie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.
3. Opublikowanie przez Uczestnika zdjęcie w danym tygodniu kalendarzowym oznacza wyrażenie chęci oraz zgodę na wzięcie udziału w Zabawie w konkretnym tygodniu kalendarzowym.
4. Przyznanie Świecy SurpriceCandle: Świece SurpriseCandle otrzyma Uczestnik, którego zdjęcie zostało wybrane i opublikowane.
5. Nagrodzone zdjęcie Uczestnika opublikowane zostanie, w sposób wskazany w pkt V ust. 4 Regulaminu, w każdy wtorek miesiąca kalendarzowego.
6. Warunkiem odebrania przez nagrodzonego Uczestnika Nagrody jest przesłanie wciągu 3 dni od dnia opublikowania zdjęcia w serwisie społecznościowym Instagram SurpriseCandle (instagram.com/surprisecandle.pl) lub na FB, wiadomości prywatnej na adres mailowy Surprisecandle(kontakt@surprisecandle.pl) z następującymi danymi: a) imię i nazwisko b) adres korespondencyjny
c) numer telefonu d) adres mailowy
7. Brak wysłania wiadomości, wysłanie wiadomości po terminie wskazanym w pkt VI ust. 6 Regulaminu lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Nagrody.
8.Przyznana w Zabawie nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania danych, o których mowa w pkt VI ust. 6niniejszego Regulaminu.
9. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Uczestnika. Koszt dostawy Nagrody ponosi Organizator Zabawy.
10. Przyznana Nagroda nie może zostać wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych Nagród.
11. O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Zabawy, w tym brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Zabawie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz Regulaminem serwisu społecznościowego Instagram, w szczególności Uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne zobowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym w serwisie społecznościowym Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu społecznościowego Instagram;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami serwisu społecznościowego Instagram kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Zabawy;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie społecznościowym Instagram w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
f) nie ukończyli 18 lat.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w przebiegu Zabawy, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej oraz problemów z funkcjonowaniem serwisu społecznościowego Instagram.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MagicFlam Sp. cywilna z siedzibą w Lesznie ul.3 Maja 16, 64-100 Leszno zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.2. Inspektorem Ochrony Danych w MagicFlame jest Pani Kamila Szułczyńska i Marta Kałmuczak (kontakt@surprisecandle.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Zabawy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rozstrzygnięcia i zakończenia Zabawy.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
6. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w Zabawie, w przypadku niepodania danych uczestnictwo w Zabawie będzie niemożliwe.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,• przenoszenia danych,• wniesienia sprzeciwu,• wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
8. W momencie usunięcia danych Uczestnik traci możliwość dalszego uczestnictwa w Zabawie.
9. Podanie danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, lecz wyłącznie w celu uczestnictwa w Zabawie.

IX. Prawa autorskie

1. Uczestnik, poprzez przesłanie zdjęcia oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanej fotografii oraz że nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, a także fotografia nie narusza praw osób trzecich i wszystkie osoby opisane w historii i widniejące na fotografii wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie ich wizerunku.
2. Z chwilą wstawienia zdjęcia ,według zasad opisanych w punkcie V niniejszego Regulaminu, Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do i zdjęcia (zwanego dalej również „Utworem”) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 04.02.1994 r bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż określony w pkt V Regulaminu: publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na serwisach internetowych,
b) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, c)wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bez przewodowe, d)wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
4. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do Utworu

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie Reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Zabawy lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@surprisecandle.pl i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Zabawy jak również opis reklamowanego zdarzenia.
3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż wciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Użytkownika lub pisemnie na wskazany przez Uczestnika adres do korespondencji.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi wżycie z dniem 01.11.2019r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

Dla kogo doskonała jest świeca zapachowa z biżuterią?

Świeca zapachowa SurpriseCandle z wyjątkową biżuterią będzie doskonałym upominkiem na podarowanie komuś prezentu pełnego blasku i cudownego aromatu.

To oryginalny prezent dla niej – kobiety, dziewczyny, narzeczonej, żony, mamy, babci, przyjaciółki, siostry…. podkreśl ich wyjątkowość.